Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   24.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   177.92
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   666.08

Định hướng mục tiêu

Tầm nhìn chiến lược

♦ Trở thành nhà đứng đầu nhận tái bảo hiểm tại Việt Nam và Khu vực. Nhà đầu tư chuyên nghiệp.

♦ Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ gia tăng giá trị với sự đảm bảo cần thiết trên cơ sở phát huy giá trị cốt lõi của công ty.

♦ Tập trung khả năng sinh lời và tối ưu hóa lợi tức, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

♦ Một doanh nghiệp có trách nhiệm cộng đồng.

Các giá trị cam kết

 ♦ Lợi nhuận tối ưu cho nhà đầu tư

 ♦ Nâng cao hiệu quả và tính sinh lợi của thị trường bảo hiểm

Quản lý rủi ro và nguồn vốn

Đào tạo và chuyển giao kiến thức công nghệ

Trung tâm thông tin thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm

 ♦ Phát triển bền vững thị trường bảo hiểm

Cung cấp năng lực tái bảo hiểm

Hỗ trợ phát triển sản phẩm bảo hiểm mới

 ♦ Tham gia tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam

Kế hoạch mục tiêu giai đoạn 2020 – 2024:

♦ Chỉ tiêu kết quả kinh doanh (loại trừ ảnh hưởng của đại dịch Covid 19):

          Tăng trưởng doanh thu phí nhận:                                 bình quân 9%/năm

          Tỷ lệ combined ratio bình quân tối đa:                          98%

          Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tối thiểu:                  bình quân 7%/năm

          Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:                                                     12%/năm

          ROE bình quân tối thiểu:                                               10%

♦ Chỉ tiêu về vốn điều lệ: Vốn điều lệ tăng lên 2.000 tỷ cho đến năm 2024. Thời điểm và phương thức phát hành theo đề án do Tổng Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Phát triển bền vững

 ♦ Đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua việc nâng cao nhận thức về bảo hiểm rủi  ro, cung cấp năng lực tái bảo hiểm và hỗ trợ phát triển các sản phẩm bảo vệ rủi ro cho số đông dân cư

 ♦ Tham gia tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam

Liên kết Website