Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   24.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   177.92
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   666.08

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết...

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết thúc...

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết...

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2020

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết thúc...

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2020

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết thúc...

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động 6...

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày...

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày...

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Liên kết Website