Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   25.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   174.07
  CHF   26.00
  AUD   15.00
  CAD   17.00
  SGD   17.00
  THB   692.24

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Danh mục Tài liệu: I. Giấy mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 II. Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Danh mục Tài liệu:I. Giấy mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 II. Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế...

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU I. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 II. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất...

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU I. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2020 II. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất...

Liên kết Website