Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   24.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   177.92
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   666.08

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2008

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2008

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2008

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2008

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 24/12/2007

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 24/12/2007

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 14/11/2007

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 14/11/2007

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006

Liên kết Website