Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   24.00
  EUR   26.00
  GBP   30.00
  HKD   3.00
  JPY   183.88
  CHF   26.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   18.00
  THB   707.92

Điều lệ (sửa đổi 2021)

Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 theo Nghị quyết số 22/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 8/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Liên kết Website