Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   25.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   174.07
  CHF   26.00
  AUD   15.00
  CAD   17.00
  SGD   17.00
  THB   692.24

Điều lệ (sửa đổi 2021)

Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 theo Nghị quyết số 22/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 8/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Liên kết Website